ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА (дата події - 14 листопада 2018 року)

Приватне акціонерне товариство
«Київський завод експериментальних конструкцій»

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1. Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство «Київський завод експериментальних конструкцій».
1.2.Організаційно-правова форма емітента:
Акціонерне товариство.
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:
00109339.
1.4.Місцезнаходження емітента:
м. Київ, вул. Алма–Атинська, 8.
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента:
(044) 566-97-41.
1.6.Електронна поштова адреса емітента:
kzek@ukr.net
1.7.Дата вчинення події:
14 листопада 2018 р.
1.8.Вид особливої інформації:
Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента.
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
kzek.kiev.ua

2. Текст повідомлення:
Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Київський завод експериментальних конструкцій» 14 листопада 2018 р. прийнято рішення про обрання на посаду Директора Приватного акціонерного товариства «Київський завод експериментальних конструкцій» Москаленка Олексія Сергійовича терміном на 2 (два) роки починаючи з 20 листопада 2018 р.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Москаленко О.С. перебував на даній посаді 2 (два) роки.
Підстава такого рішення: необхідність переобрання особи на новий термін повноважень у зв’язку з закінченням терміну повноважень особи на даній посаді.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Київський завод експериментальних конструкцій» про переобрання Москаленка О. С. на посаду Директора Приватного акціонерного товариства «Київський завод експериментальних конструкцій» на новий термін повноважень.
Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: Директор Приватного акціонерного товариства «Київський завод експериментальних конструкцій».
Особа акціями Товариства не володіє.
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3.Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:

Директор Приватного акціонерного товариства «Київський завод експериментальних конструкцій»
_______________________________ Москаленко О. С.
Підпис/М. П.