ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

Публічне акціонерне товариство
«Київський завод експериментальних конструкцій»

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1. Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство «Київський завод експериментальних конструкцій»
1.2.Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00109339
1.4.Місцезнаходження емітента
м. Київ, Алма–Атинська, 8.
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 566-97-41
1.6.Електронна поштова адреса емітента
kzek@ukr.net
1.7.Дата вчинення події
18 листопада 2016 р.
1.8.Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
kzek.kiev.ua

2. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента:
Наглядовою радою ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 18 листопада 2016 р. прийнято рішення про обрання на посаду Директора ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» Москаленка Олексія Сергійовича терміном на 2 (два) роки починаючи з 21 листопада 2016 р.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Москаленко О.С. перебував на даній посаді 1 (один) рік.
Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень особи на цій посаді.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» про переобрання Москаленка О. С. на посаду Директора ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» на новий термін повноважень.
Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: Директор ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій». Особа акціями Товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Директор ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» Москаленко О. С.