Повідомлення про чергові Річні Загальні збори акціонерів Товариства 25 квітня 2016 р.

Публічне акціонерне товариство «Київський завод експериментальних конструкцій»
(Місцезнаходження: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8),
Наглядова рада ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій»
(далі – «Товариство»),
повідомляє, що Річні Загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться 25 квітня 2016 р. о 12.00 за адресою:
м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8, зал переговорів № 1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
5. Звіт Директора Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2015 р.
Визначення порядку розподілу прибутку за 2015 р., з урахуванням вимог чинного законодавства.
8. Розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Розгляд питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійною комісією Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
12.Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
13. Внесення змін та доповнень до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
Найменування показника_______________________________ Період
_______________________________________Звітний_2015 р.__________Попередній_2014 р.
Усього активів___________________________18551__________________18537
Основні засоби___________________________16029__________________15378
Довгострокові фінансові інвестиції___________------____________________------
Запаси__________________________________433____________________704
Сумарна дебіторська заборгованість_________1746____________________2396
Грошові кошти та їх еквіваленти_____________343____________________57
Нерозподілений прибуток__________________7780___________________7528
Власний капітал__________________________9411___________________9015
Статутний капітал________________________1418___________________1418
Довгострокові зобов'язання________________1780___________________1772
Поточні зобов'язання______________________7360___________________7750
Чистий прибуток (збиток)__________________396____________________(600)
Середньорічна кількість акцій (шт.)__________5672241________________5672241
Кількість власних акцій,
викуплених протягом періоду (шт.)__________------___________________------
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом періоду_____------___________________------
Чисельність працівників
на кінець періоду (осіб)___________________45______________________47

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
19 квітня 2016 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.50.
Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:
• Паспорт або документ, що його заміняє;
• Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8, зал переговорів № 1, щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8, зал переговорів № 1.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Товариства Москаленко Олексій Сергійович.

Наглядова рада ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» опубліковано у офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 40 від 03.03.2016 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» Москаленко О. С.