Дві особливі інформації Товариства від 17 квітня 2015 року

ПЕРША ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА

Публічне акціонерне товариство
«Київський завод експериментальних конструкцій»

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1.Загальні відомості:
1.1.Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Київський завод експериментальних конструкцій»
1.2.Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00109339
1.4.Місцезнаходження емітента м. Київ, Алма–Атинська, 8.
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 566-97-41
1.6.Електронна поштова адреса емітента kzek@ukr.net

1.7.Дата вчинення події 16 квітня 2015 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://kzek.kiev.ua

2.Текст повідомлення:
16 квітня 2015 р. Публічне акціонерне товариство «Київський завод експериментальних конструкцій» отримало від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства. Згідно даного переліку:

• ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ" (реєстраційний код 33549199, місцезнаходження: 04176 м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А) володіє 2 738 363 шт. простих іменних акцій емітента, загальною номінальною вартістю 684 590 грн. 75 коп., що становить 48, 2766 % від статутного капіталу ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій».

Розмір пакету акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ" збільшився.
Розмір частки акціонера емітента - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ" до зміни (у відсотках до статутного капіталу): 8,1705 % від статутного капіталу емітента (463 451 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 115 862 грн. 75 коп.).
Розмір частки акціонера емітента - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ" після зміни (у відсотках до статутного капіталу): 48, 2766 % від статутного капіталу емітента (2 738 363 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 684 590 грн. 75 коп.).

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор Публічного акціонерного товариства «Київський завод експериментальних конструкцій» Москаленко О. С.

ДРУГА ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА

Публічне акціонерне товариство
«Київський завод експериментальних конструкцій»

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1. Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Київський завод експериментальних конструкцій»
1.2.Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00109339
1.4.Місцезнаходження емітента м. Київ, Алма–Атинська, 8.
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 566-97-41
1.6.Електронна поштова адреса емітента kzek@ukr.net

1.7.Дата вчинення події 16 квітня 2015 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації kzek.kiev.ua

2. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента:

2.1. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) з 16 квітня 2015 р. Мохнатко Ольги Леонідівни з посади Голови Ревізійної комісії Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) з 16 квітня 2015 р. Юхименко Тетяни Миколаївни з посади члена Ревізійної комісії Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) з 16 квітня 2015 р. Овдій Людмили Григорівни з посади члена Ревізійної комісії Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 2 000 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 500 грн., що складає 0, 0352 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.4. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення (обрання) з 16 квітня 2015 р. Мохнатко Ольги Леонідівни на посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: аудитор ТОВ «Аудиторська фірма «Європейська аудиторська група». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.5. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення (обрання) з 16 квітня 2015 р. Юхименко Тетяни Миколаївни на посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: бухгалтер ККІЦ «Вектор-Плюс». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.6. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення (обрання) з 16 квітня 2015 р. Овдій Людмили Григорівни на посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: бухгалтер-інспектор відділу кадрів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій». Особа володіє 2 000 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 500 грн., що складає 0, 0352 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.7. Ревізійною комісією ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення з 16 квітня 2015 р. Мохнатко Ольги Леонідівни на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: необхідність обрання членами Ревізійної комісії Голови Ревізійної комісії, зі складу Ревізійної комісії, обраної загальними зборами акціонерів Емітента. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Ревізійною комісією Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: аудитор ТОВ «Аудиторська фірма «Європейська аудиторська група». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.8. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) з 16 квітня 2015 р. Порошенка Олексія Івановича з посади Голови Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 3 роки. Особа володіє 834 435 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 208 608 грн. 75 коп., що складає 14, 7109 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.9. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) з 16 квітня 2015 р. Переведенцева Анатолія Михайловича з посади члена Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 3 роки. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0, 00 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.10. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) з 16 квітня 2015 р. Заблоцького Ігоря Леонідовича з посади члена Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 3 роки. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0, 00 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.11. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення (обрання) з 16 квітня 2015 р. Порошенка Олексія Івановича на посаду члена Наглядової ради Товариства терміном на 3 (три) роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ». Особа володіє 834 435 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 208 608 грн. 75 коп., що складає 14, 7109 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.12. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення (обрання) з 16 квітня 2015 р. Переведенцева Анатолія Михайловича на посаду члена Наглядової ради Товариства терміном на 3 (три) роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: пенсіонер. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0, 00 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.13. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення (обрання) з 16 квітня 2015 р. Заблоцького Ігоря Леонідовича на посаду члена Наглядової ради Товариства терміном на 3 (три) роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: помічник Директора ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0, 00 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.14. Наглядовою радою ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 16 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення (обрання) з 16 квітня 2015 р. Порошенка Олексія Івановича на посаду Голови Наглядової ради Товариства терміном на 3 (три) роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: необхідність обрання членами Наглядової ради Голови Наглядової ради, зі складу Наглядової ради, обраного загальними зборами акціонерів Емітента. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ». Особа володіє 834 435 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 208 608 грн. 75 коп., що складає 14, 7109 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор Публічного акціонерного товариства «Київський завод експериментальних конструкцій» Москаленко О. С.