ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА: інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 27.11.15

Публічне акціонерне товариство
«Київський завод експериментальних конструкцій»

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1. Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство «Київський завод експериментальних конструкцій»
1.2.Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00109339
1.4.Місцезнаходження емітента
м. Київ, Алма–Атинська, 8.
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 566-97-41
1.6.Електронна поштова адреса емітента
kzek@ukr.net
1.7.Дата вчинення події
27 листопада 2014 р.
1.8.Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
kzek.kiev.ua

2. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента:

Наглядовою радою ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 27 листопада 2014 р. прийняте рішення про переобрання Москаленка Олексія Сергійовича на посаду Директора Товариства терміном на 1 (один) рік. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: необхідність переобрання особи на посаду Директора Товариства, у зв’язку із закінченням терміну повноважень на посаді Директора Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про переобрання особи на посаду Директора Товариства. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: Директор ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій». Особа володіє 0 шт. простих іменних акцій, що складає 0 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Директор ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» Москаленко О. С.