Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцій" 16 квітня 2015 року

Публічне акціонерне товариство
«Київський завод експериментальних конструкцій»
(Місцезнаходження: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8),
Наглядова рада ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій»
(далі – «Товариство»),
повідомляє, що Річні Загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться 16 квітня 2015 р. о 12.00 за адресою:
м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8, зал переговорів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
5. Звіт Директора Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2014 р.
Визначення порядку розподілу збитків за 2014 р., з урахуванням вимог чинного законодавства.
8.Розгляд питання щодо формування резервного капіталу Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.
9. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
10.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Розгляд питання про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійною комісією Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
Найменування показника _________________________Період
______________________________________Звітний__________Попередній
______________________________________2014 р.__________2013 р.

Усього активів__________________________18537____________18426
Основні засоби_________________________15378____________15232
Довгострокові фінансові
інвестиції______________________________----_____________----
Запаси________________________________704______________1165
Сумарна дебіторська заборгованість________2396_____________2011
Грошові кошти та їх еквіваленти___________57_______________11
Нерозподілений прибуток________________7528_____________8128
Власний капітал________________________9015_____________9615
Статутний капітал_______________________1418_____________1418
Довгострокові зобов'язання_______________1772_____________1823
Поточні зобов'язання____________________7750_____________6988
Чистий прибуток (збиток)________________(600)____________369
Середньорічна кількість акцій (шт.)________5672241__________5672241
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)__________________----_____________----
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду_____----_____________----
Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб)__________________________47_______________51

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 9 квітня 2015 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.50.
Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:
• Паспорт або документ, що його заміняє;
• Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8, кабінет Директора Товариства, щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8, зал переговорів.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Товариства Москаленко Олексій Сергійович.

Наглядова рада ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» опубліковано у офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 38 від 25 лютого 2015 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» Москаленко О. С.
26 лютого 2015 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Москаленко Олексій Сергійович