Особлива інформація від 25 квітня 2013 року

Публічне акціонерне товариство
«Київський завод експериментальних конструкцій »

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1. Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Київський завод експериментальних конструкцій»
1.2.Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00109339
1.4.Місцезнаходження емітента: м. Київ, Алма–Атинська, 8.
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 566-97-41
1.6.Електронна поштова адреса емітента: kzek@ukr.net
1.7.Дата вчинення події: 25 квітня 2013 р.
1.8.Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kzek.kiev.ua

2. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента:

2.1. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) з 25 квітня 2013 р. Лоріашвілі Вікторії Семенівни (Паспорт серії МЕ № 375972, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 3 червня 2004 р.) з посади Голови Ревізійної комісії Товариства. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0.00 % статутного капіталу Емітента. Особа є представником акціонера Емітента Компанії «Agroprodimpex Cyprus Limited», який володіє 1 295 200 шт. простих іменних акцій, що становить 22, 83 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) з 25 квітня 2013 р. Юхименко Тетяни Миколаївни (Паспорт серії СМ №135273, виданий Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київський області 17.08.1999 р.) з посади члена Ревізійної комісії Товариства. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0.00 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) з 25 квітня 2013 р. Овдій Людмили Григорівни (Паспорт серії МЕ №063687, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 13.06.2008 р.) з посади члена Ревізійної комісії Товариства. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 2 000 шт. простих іменних акцій, що складає 0, 0352 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.4. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) з 25 квітня 2013 р. Мохнатко Ольги Леонідівни (Паспорт серії СО № 745759, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.10.2001 р.) на посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішення: необхідність обрання загальними зборами акціонерів персонального складу Ревізійної комісії Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймає: аудитор ТОВ «Аудиторська фірма «Європейська аудиторська група». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.5. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2013 р. прийняте рішення про призначення з 25 квітня 2013 р. Юхименко Тетяни Миколаївни (Паспорт серії СМ №135273, виданий Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київський області 17.08.1999 р.) на посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішення: необхідність обрання загальними зборами акціонерів персонального складу Ревізійної комісії Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала: бухгалтер ККІЦ «Вектор-Плюс». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.6. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2013 р. прийняте рішення про призначення з 25 квітня 2013 р. Овдій Людмили Григорівни (Паспорт серії МЕ №063687, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 13.06.2008 р.) на посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішення: необхідність обрання загальними зборами акціонерів персонального складу Ревізійної комісії Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймає: бухгалтер-інспектор відділу кадрів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій». Особа володіє 2 000 шт. простих іменних акцій, що складає 0, 0352 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.7. Ревізійною комісією ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2013 р. прийняте рішення про призначення з 25 квітня 2013 р. Мохнатко Ольги Леонідівни (Паспорт серії СО № 745759, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.10.2001 р.) на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішення: необхідність обрання членами Ревізійної комісії Голови Ревізійної комісії, зі складу Ревізійної комісії, обраної загальними зборами акціонерів Емітента. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Ревізійною комісією Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймає: ТОВ «Аудиторська фірма «Європейська аудиторська група»- аудитор. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Публічного акціонерного товариства
«Київський завод експериментальних конструкцій» _________ Москаленко О. С.
(підпис)
М.П.
25 квітня 2013 р.